Vedtægter

Love og vedtægter

for

Husmoderkresen for Oue og Omegn

- stiftet den 10. oktober 1963


§1

Husmoderkredsen for Oue og Omegn er en upolitisk forening.


§2

Som medlem af kredsen kan optages enhver husmoder og iøverigt enhver husholdningsinteresseret person. Endvidere kan optages passive medlemmer uden stemmeret med kontingent efter bestyrelsens skøn.

Ved passive medlemmer forstås mænd eller kvinder, som ønsker at støtte kredsen økonomisk (byens handlende, ægtefæller m.v.). Indmeldelsen sker til bestyrelsen og er bindende for et år.

Udlemeldsel må sk til bestyrelsen inden 1. oktober og regnes fra pågældende 1. januar.


§3

Ethvert medlem indbetaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.


§4

Ledelsen af kredsen og forvaltningen af dens anliggender og ejedele varetages af en bestyrelse på fem medlemer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamlling. Den mindste halvdel afgår efter to års forløb. (Første gang ved lodtrækning), den største halvdel det følgende år og således fremdeles. De afgående medlemmer kan genvælges. Ligeledes vælges to eller flere suppleanter til betsyrelsen - disse vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstiturerer sig med en formand, næstforamnd, sekretær og kasserer efter hvert års generalforsamling. En suppleant, der tiltræder bestyrelsen, sidder i denne til førstekommende generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at nedsætte særlige udvalg af kredsens medlemmer til at deltage i kredsens arbejde.


§5

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig må mindst tre (fire) medlemmer være til stede. Beslutningerne tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hendes fravær næstformandens stemme udslaget.


§6

Regnskabet er kalenderåret.

To på den ordinære generalforsamling valgte revisorer skal gennemgå ig revidere.


§7

Den ordinære generaleforsamling, der er øverste myndighed for kredsen afholdes hvert år i marts måned. Indkldelse sker med 14 dages varsel. Bekendtgørelse herom i dagspressen.


Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Aflægning af det revidere regnskab
  4.  Valg til bestyrelsen, samt suppleanter
  5. Valg af revisorer samt suppleanter
  6. Evt.


Foreslag der ønskes behandlet på generalfrosamlingen må være indsendt skrifteligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt skiftelig afstemning ikke forlanges. Bestyrelsesvalg dog skriftelig. Til lovændring kræves 2/3 stemmers majoritet af de mødte.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovmæssig indkaldt.


§8

Ekstraordinær generalformsaling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer dette skrifteligt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Er indkaldelse begæret af medlemmer, skal bestyrelsen bekendtgøre og fastsætte generalforsamlingen snarest gørligt efter loven.


§9

I tilfælde af foreningens opløsning, som vedtæages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, skal beholdninger tilfalde foreningslivet indenfor ungdommen i Oue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 1988.


Som mødets dirigent: Tove Slipsager

Husmoderkredsen

Orginal dokument


Klik på billedet til højre for at se og læse det orginale dokument. (Du kan trykke i højre hjørne, når der står "Pop ud"). Der åbnes et nyt vindue, hvorfra der gives mulighed for udskriftning af hele eller dele af dokumentet.

FOTO MANGLER!!

KOMMER SNAREST!!!

Senest updateret: april 2020

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend