Vedtagter Husmoderkredsen

Vedtægter | Husmoderkredsen


Love og vedtægter

for

Husmoderkresen for Oue og Omegn

- stiftet den 10. oktober 1963§1

Husmoderkredsen for Oue og Omegn er en upolitisk forening.

 

§2

Som medlem af kredsen kan optages enhver husmoder og i øvrigt enhver husholdningsinteresseret person. Endvidere kan optages passive medlemmer uden stemmeret med kontingent efter bestyrelsens skøn.

Ved passive medlemmer forstås mænd eller kvinder, som ønsker at støtte kredsen økonomisk (byens handlende, ægtefæller m.v.). Indmeldelsen sker til bestyrelsen og er bindende for et år.

Udmeldelse til bestyrelsen inden 1. oktober og regnes fra pågældende 1. januar.

 

§3

Ethvert medlem indbetaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

 

§4

Ledelsen af kredsen og forvaltningen af dens anliggender og ejendele varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Den mindste halvdel afgår efter to års forløb. (Første gang ved lodtrækning), den største halvdel det følgende år og således fremdeles. De afgående medlemmer kan genvælges. Ligeledes vælges to eller flere suppleanter til bestyrelsen - disse vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer efter hvert års generalforsamling. En suppleant, der tiltræder bestyrelsen, sidder i denne til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at nedsætte særlige udvalg af kredsens medlemmer til at deltage i kredsens arbejde.

 

§5

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig må mindst tre (fire) medlemmer være til stede. Beslutningerne tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hendes fravær næstformandens stemme udslaget.

 

§6

Regnskabet er kalenderåret.

To på den ordinære generalforsamling valgte revisorer skal gennemgå og revidere.

 

§7

Den ordinære generalforsamling, der er øverste myndighed for kredsen afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Bekendtgørelse herom i dagspressen.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

                               1. Valg af dirigent

                               2. Aflæggelse af formandens beretning

                               3. Aflægning af det revidere regnskab

                               4. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

                               5. Valg af revisorer samt suppleanter


 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være indsendt skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt skiftelig afstemning ikke forlanges. Bestyrelsesvalg dog skriftlig. Til lovændring kræves 2/3 stemmers majoritet af de mødte.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovmæssig indkaldt.

 

§8

Ekstraordinær generalformsaling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer dette skriftligt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Er indkaldelse begæret af medlemmer, skal bestyrelsen bekendtgøre og fastsætte generalforsamlingen snarest gørligt efter loven.

 

§9

I tilfælde af foreningens opløsning, som vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, skal beholdninger tilfalde foreningslivet indenfor ungdommen i Oue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 1988.

 

Som mødets dirigent: Tove Slipsager